Kreativita a umenie otvára srdcia a dvere do mysle človeka, privádza ho k skrytým častiam seba samého. Kreatívne vyjadrenie pomáha mladým ľuďom zachytiť ich nápady, myšlienky a vízie o svete, dáva im hlas. Kreativita a kultúra je participatívna aj interaktívna, nakoľko mladí ľudia pri nej len pasívne nepočúvajú, ale skúmajú, objavujú a komunikujú. Kreativita ich podporuje, aby boli aktívnejší a prítomnejší ako členovia spoločnosti. Umenie a kreativita sa skrývajú v rôznych aspektoch života človeka, sú aj tam, kde ich nečakáme.

Webová stránka, ktorú ste otvorili ponúka mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou, ktorí sa venujú podpore kreativity a kultúry u mladých ľudí možnosť rozvíjať svoje kompetencie v oblasti rozvoja podnikania a podnikavosti v kreativite a kultúre. Ponúka aj príklady dobrej praxe cez krátke videá, kde tí, čo vykročili na cestu podnikavosti hovoria o svojich skúsenostiach, radia načo nezabudnúť pri rozbehu podnikania. Pracovníci s mládežou v Metodike vzdelávania nájdu mnohé aktivity, ako  podporiť mladých ľudí. V príručke zasa mladí ľudia zistia v akých schopnostiach sa majú rozvíjať, aby obsiahli všetky sféry, ktoré rozvoj podnikavosti v kultúre a kreativite potrebuje.

Viac o projekte:
Projekt OW - Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity,realizovaný vďaka podpore programu ERASMUS+ (2021-2023), rieši problematiku mladých ľudí, ktorí nemajú vytvorené dobré podmienky na rozvoj kompetencií potrebných k podnikaniu v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj pracovníkov s mládežou, ktorí nepracujú systematicky na rozvoji mladých ľudí v tejto oblasti. Medzi identifikované príčiny týchto javov patrí fakt, že pracovníkom  s  mládežou chýba  metodická podpora  pri rozvoji týchto kompetencií mladých ľudí, ktorí naopak nemajú metodickú podporu v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj fakt, že mladým ľuďom so záujmom o kultúru a kreativitu chýba inšpirácia, príklady dobrej praxe a prepojenie na podnikateľov v tomto odvetví.

Cieľom projektu je preto zvýšiť chýbajúcu podporu pracovníkov s mládežou pre prácu s mladými ľuďmi v oblasti kultúry a kreativity, zvýšiť metodickú podporu mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj zvýšiť prepojenie a výmenu príkladov dobrej praxe medzi mladými ľuďmi a mladými podnikateľmi v oblasti kultúry a kreativity.

Projekt je primárne cielený na pracovníkov s mládežou, sekundárne na mladých ľudí a umelcov z kreatívneho a kultúrneho priemyslu.

Medzi očakávané výstupy projektu patrí správa o vzdelávacích potrebách mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, príručka o podnikaní mladých ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle a webová platforma príkladov dobrej praxe mladých tvorcov a kreatívcov.

Z dlhodobého hľadiska tieto výsledky pritom prispievajú k zvýšeniu kompetencií mladých ľudí a k ich uplatneniu sa v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Partnerské organizácie podieľajúce sa na tvorbe projektu, pochádzajúce zo Slovenska, Českej republiky aj Poľska sú:

1) Rada mládeže Žilinského kraja (SK)
2) Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti (CZ)
3) FUNDACJA LAJA (PL)
4) Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne (SK)
5) Žilinský samosprávny kraj (SK)
6) PaĽKO - Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy (SK)